MEDIABRANDS WORLDWIDE, INC.

EU/Schweiz-U.S. Privacy Shield integritetspolicy

 

Senast uppdaterad: 29 juli 2019

 

Mediabrands Worldwide, Inc. (”Mediabrands”) respekterar det som rör din integritet.  Mediabrands deltar i samarbetet EU-USA och Schweiz-USA Privacy Shield (sammantaget kallat ”Privacy Shield”) utfärdat av amerikanska Handelsdepartementet.  Mediabrands förbinder sig att hålla sig till principerna i Privacy Shield avseende konsumenters personuppgifter som företaget mottar från EU, UK och Schweiz enligt Privacy Shield i samband med (1) Mediabrands webbplats (www.ipgmediabrands.com), (2) Mediabrands personuppgiftavdelning kallad Mediabrands Data & Technology (”MBD&T”) mottager i samband med dess förhållande till dess klienter, återförsäljare och tjänsteleverantörer, och (3) tjänster som MBD&T erbjuder. Denna policy beskriver hur Mediabrands implementerar principerna i Privacy Shield för dessa konsumentpersonuppgifter.

 

Gällande denna policy:

”Klient” betyder en enhet vilken Mediabrands levererar till sina anslutna agenturer med teknologier som hjälper till att göra online-reklam mer relevant och för reklamleverans samt rapporteringsservice, såsom publikupptäckt, mätnings- och aktiveringsförmågor, kampanjresultatsanalyser och skapande samt granskning av digitala publikdata, sociala media-insyn och publikinsyn.

”Konsument” betyder en person som finns inom EU, UK eller i Schweiz, men exkluderar en person som agerar i kapacitet som anställd.

”Personuppgiftsansvarig” betyder en person eller organisation som, ensam eller tillsammans med andra, beslutar om syftet och sättet att behandla personuppgifter.

”Anställd” betyder nuvarande, tidigare eller framtida anställd, underleverantör, assistent eller vikarie hos Mediabrands eller någon av dess dotterbolag i EU eller Schweiz, eller annan individ som Mediabrands personuppgiftavdelning behandlar i samband med en anställningsrelation, som befinner sig i EU, UK eller Schweiz.

”EU” betyder Europeiska Unionen och Island, Liechtenstein och Norge.

”Personuppgift” betyder all information, inklusive känsliga personuppgifter, som är (i) om en identifierad eller identifierbar individ, (ii) mottagen av Mediabrands i USA från EU, UK eller Schweiz i samröre med (a) Mediabrands webbplats (www.ipgmediabrands.com), (b) MBD&Ts relationer med dess klienter, återförsäljare och tjänsteleverantörer, och (c) tjänster som MBD&T erbjuder, och (iii) registrerad på något sätt.

”Privacy Shield Principer” betyder principer och tilläggsprinciper till Privacy Shield.

”Personuppgiftsbehandlare” betyder en fysisk eller juridisk person, myndighet, regeringsorgan eller annan avdelning som behandlar personuppgifter å personuppgiftsansvariges vägnar.

”Känsliga uppgifter” betyder personuppgifter som rör medicinska eller hälsoproblem, ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiösa eller filosofiska uppfattningar, fackförbundstillhörighet (inklusive fackförbundsrelaterade åsikter eller aktiviteter), sexliv (inklusive personlig sexuell läggning), information om försäkringsärenden, brottsmisstanke eller brottsbakgrund, pågående rättsprocesser av begångna brott eller misstanke om brott av individen eller dom i sådana rättsfall, eller straffutdömning av domstol i sådana fall (inklusive administrativa förhandlingar och rättspåföljder).

”UK” betyder Storbritannien

Mediabrands Privacy Shield-certifiering, och mer information om Privacy Shield, kan du läsa på https://www.privacyshield.gov/.  För mer information om Mediabrands behandling av konsuments personuppgifter, var god se Mediabrands integritetsmeddelande https://www.ipgmediabrands.com/privacy-notice/.

 

Typer av personuppgifter som Mediabrands samlar in

Mediabrands erhåller personuppgifter om konsumenter på olika sätt som är relevanta för företagets Privacy Shield-certifiering, som beskrivs nedan.

 

Genom sin webbplats

Som personuppgiftsansvarig samlar Mediabrands in personuppgifter från konsumenter när de besöker Mediabrands webbplats.  Företaget kan använda denna information i enlighet med syftet angivet i Mediabrands integritetsmeddelande  https://www.ipgmediabrands.com/privacy-notice/. De sorters personuppgifter Mediabrands samlar in på detta sätt inkluderar:

 • personuppgifter i text som konsumenter lämnar, såsom när konsumenter mejlar Mediabrands genom att klicka på Mediabrands e-postadresshyperlänkar på webbplatsen; och
 • övriga uppgifter insamlade automatiskt på webbplatsen (såsom IP-adresser, enhetens ID, webbläsarens information, enhetsinformation, operativsystem, språkpreferenser, refererande URL:er, information om utförda handlingar på vår webbplats samt datum och tidpunkt för webbplatsbesöken).

 

Genom MBD&T:s förhållande till sina klienter, återförsäljare och tjänsteleverantörer.

Avseende MBD&T, så fungerar Mediabrands både som personuppgiftsansvarig och personuppgiftsbehandlare för konsument-personuppgifter som erhålls och sparas.

Som personuppgiftsansvarig mottar MBD&T klientrepresentanters personuppgifter såsom kontaktinformation.  Denna information används för att hantera förhållandet med dess klienter och utföra MBD&T:ss åligganden under kontrakt med klienter.  Som personuppgiftsansvarig får MBD&T personuppgifter om dess återförsäljares och tjänsteleverantörers representanter.  Information kan innehålla kontaktinformation och betalningsuppgifter.  MBD&T använder den här informationen för att hantera sitt förhållande till återförsäljare och tjänsteleverantörer, genomföra betalningar, och utföra MBD&T:s åtaganden i kontrakt med dessa enheter.

 

Genom tjänster som MBD&T erbjuder

MBD&T levererar specialiserade analystjänster och verktyg som hjälper till att göra online-reklam mer relevant och för reklamleverans och rapporteringsservice, såsom publikupptäckt, mätnings- och aktiveringsförmågor, kampanjresultatsanalyser samt skapande och granskning av digitala publikdata, sociala media-insyn och publikinsyn.

De slags personuppgifter som MBD&T kan komma att samla in inkluderar:

 • ålder;
 • kön;
 • civilstånd;
 • anställningsinformation (såson titel och plats);
 • utbildningshistorik;
 • religion och filosofiska övertygelser;
 • sociala media-preferenser;
 • beteendeuppgifter (såsom inköpsvanor); och
 • information om geografisk plats.

Genom att leverera sina tjänster mottager MBD&T personuppgifter om kunder i pseudonymform.  Data i pseudonymform är information från vilken särdrag har blivit ersatta med en pseudonym (ett värde som inte tillåter individen att bli direkt identifierad).

Som personuppgiftsansvarig, mottager MBD&T personuppgifter om konsumenter på olika sätt.  Som exempel licensierar MBD&T information om konsumenter i pseudonymformat från tredje part för att hjälpa sina klienter av erbjuda online-reklam till konsumenter som redan är kunder till klienter eller som uppvisar specifika demografiska eller beteendemarkörer liknande de som redan är kunder (”dubbelgångare”). Denna demografiska och beteendeinformation skickas direkt till MBD&T eller till en tredje part tjänsteleverantör som förvarar informationen å MBD&T:s vägnar.  Klienter skickar personuppgifter om sina konsumenter till tredje parts server som matchar informationen med demografisk och beteendeinformation förvarad på sådan tredje parts server (”Matchad Information”). Tredje parts-värdar skickar slumpvis utvalda unika identifierare som matchar konsumenter till MBD&T (”MBD&T ID:s”), tillsammans med viss information om sammanhanget.  Till exempel att gruppera MBD&T:s ID:n i nuvarande ägare av en klients produkt och de som inte är det.

MBD&T använder MBD&T:s ID:n som personuppgiftsansvarig för att matcha mot demografiska och beteendedata i pseudonymformat för att värdera och bygga upp publiksegment och skapa en bättre uppsättning av MBD&T:s ID:n.  Dessa publiksegment kommer att användas för att leverera relevant reklam, skräddarsydda för konsumenters intressen, för att göra rekommendationer och för att analysera användare.  MBD&T skickar sedan de förbättrade MBD&T ID:na till tredje parts server som konverterar dessa till identitetsmarkörer som skickas till teknologipartners (såsom reklamdistributörer, medieföretag, reklambyråer och reklamsponsorer) för att stödja online-reklam.

Som personuppgiftsbehandlare mottager MBD&T personuppgifter i pseudonymformat som relaterar till konsumenter hos affärspartners (t ex reklam-servrar och plattformar för åtkomstsidor) för att tillåta MBD&T att förstå konsumenters engagemang med en online-reklam (om de tittade på den eller klickade på den) eller andra relevanta interaktioner (t ex köpta produkter), för att underlätta att mäta och rapportera om digitala kampanjer som körs av klienter.

Som personuppgiftsbehandlare mottager MBD&T även konsumentpersonuppgifter i pseudonymformat från sina annons-partners för att underlätta att skapa och granska digitala publikuppgifter, spårnings- och konverteringsuppgifter för publik-kampanjer.

Mediabrands integritetshantering när det gäller behandling av konsumentpersonuppgifter iakttar meddelandeprinciperna; val; ansvar för vidare överföring; säkerhet; uppgiftsintegritet och syftesbegränsning; tillgång; och hjälp, efterlevnad och ansvar angivet i Privacy Shield.

 

Meddelande

Mediabrands lämnar information i denna policy och i Mediabrands integritetsmeddelande https://www.ipgmediabrands.com/privacy-notice/ om hanteringen av sina konsumentpersonuppgifter, inklusive typer av personuppgifter som Mediabrands samlar in, typer av tredje parter till vilka Mediabrands lämnar ut personuppgifterna och ändamålen för att göra så, rättigheter och val som konsumenter har för att begränsa användningen och utlämnande av deras personuppgifter, och hur man kontaktar Mediabrands angående dess hantering av personuppgifterna.

När Mediabrands agerar som personuppgiftsbehandlare och konsumentpersonuppgifter är överförda till Mediabrands i USA å klients vägnar, är klienten ansvarig för att förse sina konsumenter med adekvat information och erhålla det obligatoriska medgivandet.

Relevant information kan också hittas i meddelanden som rör specifika databehandlingsaktiviteter.

 

Val

När Mediabrands samlar in konsumentpersonuppgifter i sin roll som personuppgiftsansvarig, erbjuder företaget vanligtvis de aktuella konsumenterna chansen att välja om deras personuppgifter får bli (i) avslöjade för tredje parts personuppgiftsansvariga eller (ii) använda i ett syfte som är uppenbart annorlunda än det syfte i vilket informationen ursprungligen samlades in eller senare var auktoriserad av den aktuella konsumenten.  Dessa konsumenter kan kontakta Mediabrands som anges nedan, angående företagets användning eller avslöjande av deras personuppgifter.  Om inte Mediabrands erbjuder dessa konsumenter ett lämpligt val, så använder företaget enbart personuppgifter för syften som är uppenbart lika dem indikerade i denna policy.

När Mediabrands erhåller konsumenters personuppgifter i sin roll som personuppgiftsbehandlare för sina klienter, är klienterna ansvariga för att förse de aktuella konsumenterna med vissa val angående klienternas användning eller avslöjande av konsumenters personuppgifter.

Mediabrands delar vissa konsumentpersonuppgifter med sina partners och dotterbolag. Mediabrands kan avslöja konsumentpersonuppgifter utan att erbjuda tillfälle att inte acceptera detta, och kan vara tvingade att avslöja personuppgifterna, (i) till tredje parts personuppgiftsbehandlare som företaget anlitat för att utföra tjänster å sina vägnar och enligt instruktioner, (ii) om de är tvingande att göra så enligt lagen eller under rättsprocess, eller (iii) som svar på lagliga förfråganden från myndigheter, inklusive att tillfredsställa frågor av nationell säkerhet, allmänt intresse eller i polisiära ärenden. Mediabrands reserverar sig även för rätten att överföra konsumentpersonuppgifter i händelse av en revision eller om företaget säljer eller överför alla eller delar av verksamheten eller tillgångar (inklusive i händelse av en sammanslagning, ett förvärv, joint venture, om-organisation, upplösning eller likvidering).

 

Ansvar för vidare överföring av personuppgifter

Denna policy och Mediabrands  integritetsmeddelande https://www.ipgmediabrands.com/privacy-notice/ beskriver Mediabrands delning av konsumentpersonuppgifter.

I den mån Mediabrands agerar som personuppgiftsansvarig, utom när det tillåts eller är tvingande av gällande lag, så förser Mediabrands konsumenter med tillfälle att inte acceptera att deras personuppgifter delas med tredje parts personuppgiftsansvariga.  Mediabrands kräver att tredje parts personuppgiftsansvariga till vilka det avslöjar sådana konsumentpersonuppgifter att genom kontrakt gå med på att (i) bara behandla personuppgifterna för begränsade och specifika syften i linje med det medgivande som givits av den aktuella konsumenten, (ii) erlägga samma nivå av säkerhet för personuppgifter som krävs i principerna för Privacy Shield, och (iii) meddela Mediabrands och upphöra att behandla personuppgifter (eller ta andra rimliga och lämpliga korrigerande steg) om den tredje parts personuppgiftsansvarige avgör att denne inte kan möta kraven för att ge samma nivå av skydd för personuppgifter som krävs i principerna för Privacy Shield.

När det gäller överföringar av konsumentpersonuppgifter till tredje parts personuppgiftsbehandlare, ingår Mediabrands (i) ett kontrakt med varje relevant personuppgiftsbehandlare, (ii) överför personuppgifter till varje sådan personuppgiftsbehandlare enbart för begränsade och specifika ändamål, (iii) säkerställer att personuppgiftsbehandlaren är tvunget att förse personuppgifterna med åtminstone samma nivå av integritetssäkerhet som krävs i principerna för Privacy Shield, (iv) tar rimliga och lämpliga steg för att se till att personuppgiftsbehandlaren effektivt behandlar personuppgifterna på ett sätt som stämmer överens med Mediabrands skyldigheter enligt principerna i Privacy Shield, (v) kräver att personuppgiftsbehandlaren meddelar Mediabrands om personuppgiftsbehandlaren avgör att det inte längre kan möta kraven att säkerställa samma nivå av skydd som krävs enligt principerna i Privacy Shield, (vi) vid meddelande, inklusive under (v) ovanstående, tar rimliga och lämpliga steg för att stoppa och avhjälpa icke auktoriserad behandling av personuppgifterna av personuppgiftsbehandlaren, och (vii) förser Handelsdepartementet med en summering eller en kopia av de relevanta integritetsreglerna för personuppgiftsbehandlarens kontrakt, om så begärs.  Mediabrands är fortsatt ansvarig enligt principerna i Privacy Shield om företagets tredje part personuppgiftsbehandlare vidarebefordrar mottagares behandling av relevanta personuppgifter på ett sätt som inte stämmer överens med principerna i Privacy Shield, om inte Mediabrands bevisar att det inte är ansvarigt för händelsen som ger upphov till skadan.

 

Säkerhet

Mediabrands tar rimliga och lämpliga åtgärder för att skydda konsumentpersonuppgifter från skada, felanvändning och icke auktoriserad tillgång, avslöjande, ändring och destruktion, med hänsyn till riskerna som behandlingen innebär och typen av personuppgifter.

Uppgiftsintegritet och syftesbegränsning

Mediabrands begränsar konsumentpersonuppgifterna som de behandlar till sådant som är relevant för syftena av den aktuella behandlingen.  Mediabrands behandlar inte konsumentpersonuppgifter på sätt som inte är förenliga med syftet för vilket informationen samlades in eller senare auktoriserades av den relevante konsumenten.  Så långt det är nödvändigt för dessa syften och i linje med dess roll som en personuppgiftsansvarig eller personuppgiftsbehandlare, tar Mediabrands dessutom rimliga steg för att försäkra att personuppgifter som företaget behandlar är (i) pålitliga för den avsedda användningen, och (ii) korrekta, kompletta och aktuella.  I detta hänseende förlitar sig Mediabrands på sina konsumenter och klienter (avseende personuppgifter om konsumenter med vilka Mediabrands inte har en direkt relation) att uppdatera och korrigera de relevanta personuppgifterna till den grad det är nödvändigt för syftet i vilket informationen var insamlad eller senare auktoriserad.  Konsumenter (och klienter, där det är lämpligt) kan kontakta Mediabrands enligt vad som anges nedan, för att begära att Mediabrands uppdaterar eller korrigerar relevanta personuppgifter.

I enlighet med gällande lagar behåller Mediabrands konsumentpersonuppgifterna i ett format som identifierar eller gör den relevanta konsumenten identifierbar enbart för tiden som det tjänar ett syfte som är kompatibelt med syftet för vilket personuppgifterna var insamlade eller senare auktoriserade av konsumenten.

Tillgång

Konsumenter har i allmänhet rätt att få tillgång till sina personuppgifter.  Följdaktligen, i utsträckning fungerar Mediabrands som en personuppgiftsansvarig och, där detta är lämpligt, förser Mediabrands konsumenter med rimlig tillgång till de personuppgifter som Mediabrands förvarar om dem.  Mediabrands ger också ett rimligt tillfälle för konsumenterna att korrigera, ändra eller ta bort information som är inkorrekt eller har blivit behandad mot gällande principer i Privacy Shield, efter vad som passar.  Mediabrands kan begränsa eller neka tillgång till personuppgifter när bördan eller kostnaden för att tillhandahålla tillgång skulle vara opropotionerlig till riskerna för konsumenters integritet i det aktuella fallet, eller där rättigheterna för personer förutom konsumenterna skulle blir kränkta.  Konsumenter kan begära tillgång till sina personuppgifter genom att kontakta Mediabrands enligt vad som anges nedan.

När Mediabrands får konsumentpersonuppgifter i dess roll som personuppgiftsbehandlare för dess partners klienter, är klienterna ansvariga för att ge konsumenterna tillgång till personuppgifterna och rättigheten att korrigera, ändra eller ta bort informationen som inte är korrekt eller som har blivit behandlad utan tillstånd enligt principerna i Privacy Shield, efter vad som är lämpligt.  Under sådana förhållanden bör konsumenter rikta sina frågor till den lämpliga klienten.  När en konsument inte är förmögen att kontakta den lämpliga klienten, eller inte får svar från klienten, kommer Mediabrands att tillhandahålla rimlig assistans för att förmedla konsumentens begäran till klienten.

Hjälp, efterlevnad och ansvar

Mediabrands har mekanismer på plats som är utformade för att hjälpa till att försäkra att principerna i Privacy Shield följs.  Mediabrands genomför en årlig självkontroll av sin konsumentpersonuppgiftshantering för att styrka att intygen och påståendena som Mediabrands gör om sin integritetsbehandling enligt Privacy Shield är sanna, och att Mediabrands integritetshantering har blivit implementerad såsom den presenteras och i enlighet med principerna i Privacy Shield.

Konsumenter kan registrera klagomål angående Mediabrands behandling av deras personuppgifter.  Mediabrands kommer att vidtaga åtgärder för att korrigera problem som uppkommer av dess påstådda brist att följa principerna i Privacy Shield.  Konsumenter kan kontakta Mediabrands enligt nedan, med klagomål på hur Mediabrands behandlar konsumentpersonuppgifter.

Om en konsuments klagomål inte kan lösas genom Mediabrands interna procedurer, kommer Mediabrands att samarbeta med JAMS enligt JAMS Privacy Shield Program, vilket beskrivs på JAMS webbplats på https://www.jamsadr.com/eu-us-privacy-shield. JAMS medling kan börja i enlighet med JAMS regler.  Efter problemlösningsproceduren kan medlaren eller konsumenten föra ärendet vidare till USA:s Federala Handelskommission, vilken har undersökande och upprätthållande befogenheter enligt Privacy Shield, över Mediabrands.  Under vissa omständigheter kan konsumenter även åberopa bindande medling för att framföra klagomål om Mediabrands efterlevnad av principerna i Privacy Shield.

När Mediabrands erhåller konsumentpersonuppgifter i sin roll som personuppgiftsbehandlare för sina klienter, kan konsumenter lämna klagomål om behandlingen av deras personuppgifter till den relevanta klienten, i enlighet med klientens problemlösningsprocedur.  Mediabrands kommer att deltaga i denna process om så ombeds av klienten eller konsumenten.

Hur man kontaktar Mediabrands

Kontakta Mediabrands med frågor eller synpunker om denna policy eller om hur Mediabrands behandlar konsumentpersonuppgifter:

 

Skriv till:

IPG Mediabrands

100 W. 33rd Street, 9th Floor

New York, NY 10001

Attn: Chief Data Strategist

 

eller

Mediabrands UK

42 St. John’s Square

London, EC1M 4EA

Attn: EMEA Head of Data, Tech & Analytics

E-post: contact@mbww.com